සරම්ප සහා රුබෙල්ලා රෝගය තුරන් කළ අග්නිදිග ආසියාවේ පළමු රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කරයි

සරම්ප සහා රුබෙල්ලා රෝගය ලෝකයෙන් තුරන් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය සාර්ථක ලෙස නිම කළ අග්නිදිග ආසියාවේ පළමු රටවල් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය විසින් නම් කර ඇත.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like