පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය වෙනුවෙන් පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක්

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය වෙනුවෙන් පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කර ඇත. මෙම මෙහෙයුම් මැදිරිය පැමිණිලි කිරීමට ජනතාවට අවස්ථාය සලසා ඇත.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like